نویسنده = جعفر نکونام
تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی

دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 7-26

سجاد محمدفام؛ جعفر نکونام؛ سید رضا مؤدب


جستاری در واژگان شرعی قرآن

دوره 2، شماره 5، تیر 1391، صفحه 35-54

جعفر نکونام؛ لیلا حسینی


تفسیر تاریخی آیة مرج البحرین

دوره 1، شماره 2، تیر 1390، صفحه 31-52

جعفر نکونام