نویسنده = ابوالفضل حاجی حیدری ورنوسفادرانی
تحلیل انتقادی نظریه محمّد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 193-210

10.30512/kq.2020.8451.2013

ابوالفضل حاجی حیدری ورنوسفادرانی؛ کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ ابوالفضل شکوری


راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 7-30

عباس مصلایی پوریزدی؛ سید محمدحسین موسوی زاده؛ ابوالفضل حاجی حیدری