نویسنده = مریم جلیلیان
حوزه معنایی «وحدت» در نهج البلاغه

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 213-232

10.30512/kq.2021.15819.2963

امیر احمد عظیمی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ مریم جلیلیان