نویسنده = سید احمد موسوی
پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم»

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 45-62

10.30512/kq.2021.13316.2593

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ سید احمد موسوی؛ مهدی اسماعیل پور