نویسنده = محمد حسین برومند
بررسی و نقد تعارض میان آراء مفسران و روایات در تفسیر «اهل ذکر» با تکیه بر ارتباط آیات

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 145-160

10.30512/kq.2023.18328.3422

زکیه زارع؛ محمد حسین برومند؛ امیر جودوی؛ محمد علی حیدری مزرعه آخوند


ارتباط خلیفة اللهی انسان با عصمت انبیاء و اولیاء (ع) از منظر مفسران فریقین

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 69-87

10.30512/kq.2021.12340.2468

سید محمد علی میربلوکی؛ حسین ابویی؛ محمدحسین برومند؛ جواد پورروستائی اردکانی