دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-202