بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی پیوند آیات یک سوره و دید ساختاری به سوره‏ها، نگرشی جدید است که هر چند به طور جزئی در تفاسیر متقدّم وجود داشته، ولی در تفاسیر متأخّر بیشتر مورد توجّه است. در این پژوهش، ساختار سورة انسان، چگونگی پیوند آیات آن و دسته‌بندی آیات درون سوره، نشان داده شده است. ابتدا با نگاه به ساختار سوره در تفاسیر مختلف، دیدگاه‌های ارائه شده با تکیه بر نگرش‌های متفاوت در تقسیم‌بندی آیات بررسی و نقد شده‏اند. سپس، با توجّه به دید پیوستگی (ارتباط لفظی، اسلوبی و بلاغی) و محتوایی، آیات سوره به چهار دسته (سیاق) تقسیم و ارتباط معنایی تبیین و بدین سان، ساختار هماهنگ و منسجم سوره، نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the structure of "Insan" Chapter and categorizing its verses

نویسندگان [English]

  • Maryam Nassaj 1
  • Abbas Esmaili Zadah 2
1 MA Student at Ferdousi University-
2 Assistant professor of Theology at Ferdousi University
چکیده [English]

Studying the relationship between the verses of a chapter of Quran and considering the structure of a chapter is a new method in interpretation and perceiving the meanings of the verses that has been considered in new exegeses.
This study explores the Structural relations of Ensan Chapter. While considering the structure of the chapter Ensan in different past commentaries, the essay first studies different attitudes in categorizing the verses. Then it tries to divide all the verses of the chapter into four main categories and shows the semantic relations of these verses so that the integral structure of the chapter is shown.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure
  • Ensan Chapter
  • Relation of the verses
  • Context