اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی محمد میرجلیلی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه میبد

almirjalilimeybod.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

فقه و مبانی حقوق اسلامی سرپرست دانشگاه یزد/ دانشیار دانشگاه یزد

abkalantariyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی ایروانی نجفی

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه فردوسی مشهد

iravanyum.ac.ir

دکترمهدی اکبرنژاد

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه ایلام

m_akbarnezhaadyahoo.com

دکتر محمّدتقی دیاری بیدگلی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

mt_diariyahoo.com

دکتر سیّدعلی اکبر ربیع نتاج

استاد دانشگاه مازندران

sm.rabinatajgmail.com

دکتر احمد زارع زردینی

دانشیار دانشگاه میبد

zarezardinimeybod.ac.ir

دکتر محمّدباقر سعیدی روشن

علوم قرآن و حدیث استاد پژوهشکده حوزه و دانشگاه

mbsaeidigmail.com

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

فقه و مبانی حقوق اسلامی ریاست دانشگاه میبد| دانشیار دانشگاه میبد

abkalantarimeybod.ac.ir
035-32357505

دکتر قاسم فائز

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه تهران

ghfaezut.ac.ir

دکتر سهراب مروتی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه ایلام

sohrab_morovatiyahoo.com

دکتر عباس مصلّائی‌پور یزدی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق‌ (ع)

amusallaigmail.com

دکتر علی محمّد میرجلیلی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه میبد

alalmirjalilimeybod.ac.ir

دکتر یحیی میرحسینی

دانشیار دانشگاه میبد

mirhoseinimeybod.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر احمد زارع زردینی

دانشیار دانشگاه میبد

zarezardinimeybod.ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر زهرا هاشمی

استادیار گروه معارف دانشگاه میبد

hashemimeybod.ac.ir
0009-0004-5417-6375