اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی محمد میرجلیلی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه میبد

almirjalilimeybod.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

فقه و مبانی حقوق اسلامی سرپرست دانشگاه یزد/ دانشیار دانشگاه یزد

abkalantariyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی ایروانی نجفی

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه فردوسی مشهد

iravanyum.ac.ir

دکترمهدی اکبرنژاد

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه ایلام

m_akbarnezhaadyahoo.com

دکتر محمّدتقی دیاری بیدگلی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

mt_diariyahoo.com

دکتر سیّدعلی اکبر ربیع نتاج

استاد دانشگاه مازندران

sm.rabinatajgmail.com

دکتر احمد زارع زردینی

دانشیار دانشگاه میبد

zarezardinimeybod.ac.ir

دکتر محمّدباقر سعیدی روشن

علوم قرآن و حدیث استاد پژوهشکده حوزه و دانشگاه

mbsaeidigmail.com

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

فقه و مبانی حقوق اسلامی ریاست دانشگاه میبد| دانشیار دانشگاه میبد

abkalantarimeybod.ac.ir
035-32357505

دکتر قاسم فائز

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه تهران

ghfaezut.ac.ir

دکتر سهراب مروتی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه ایلام

sohrab_morovatiyahoo.com

دکتر عباس مصلّائی‌پور یزدی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق‌ (ع)

amusallaigmail.com

دکتر علی محمّد میرجلیلی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه میبد

alalmirjalilimeybod.ac.ir

دکتر یحیی میرحسینی

دانشیار دانشگاه میبد

mirhoseinimeybod.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حیدر تقی فضیل العلّاق

علوم قرآن و تربیت اسلامی استاد گروه اصول دین و تفکر اسلامی، دانشگاه الواسط، واسط، عراق.

scholar.google.com/citations?user=GkebQEsAAAAJ&hl=ar
jou.kqmeybod.ac.ir

دکتر محمد الطاهر بنادی (الجزایر)

تاریخ حدیث کلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة جامعة محمد خیضر- بسکرة الجمهوریة الجزائریة

taharbenadi07gmail.com

مدیر داخلی

دکتر احمد زارع زردینی

دانشیار دانشگاه میبد

zarezardinimeybod.ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر زهرا هاشمی

استادیار دانشگاه میبد

hashemimeybod.ac.ir
0009-0004-5417-6375