نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از حوزه‌هایی که جعل حدیث به آن سرایت کرده، مدح و ذمّ نژاد‌‌‌‌ها و اقوام است. از این موضوع ـ به رغم اهمّیتش ـ تنها به صورت پراکنده در لابه‌لای آثاری چند سخن رفته و پژوهش مستقلّی که با جمع‌آوری روایات، جوانب مختلف آن را واکاود، سامان نیافته است. در این پژوهش، غالب اینگونه روایات گرد آمده و در دو دسته بررسی گردیده‌اند؛ دستة اوّل این احادیث اساساً، منشأ اسلامی نداشته و از منابع غیر اسلامی به آثار اسلامی راه یافته و طبق محتوای آنها، مبدأ همة نژادها فرزندان نوح (ع) هستند و خطای برخی فرزندان این پیامبر اولوالعزم در تَشعُّبات نژادی، مدخلیّت داشته است. دستة دوم حاصل برخوردها و اصطکاک‌هایی است که در درون جامعة اسلامی، میان اقوام و نژادها پیش آمده و علیه یکدیگر حدیث وضع کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Hadiths of discrimination

نویسندگان [English]

  • Rasul Muhammad Jafari 1
  • Muhammad Hasan Rostami 2
  • Mahdi Jalali 3
1 PhD Student of Quranic Sciences and Hadith, Ferdowsi University, Mashad.
2 Assistant Professor at Ferdowsi University, Mashad.
3 Associate Professor at Ferdowsi University, Mashad.
چکیده [English]

One of the areas of Hadith that has been permeated by fabrication is the topic on discrimination. Indeed different groups and persons have proceeded to fabricate Hadiths on discrimination. The first group of hadiths has been those which came from out of the sphere of Muslim people. According to these Hadiths the origin of all the races is the descendants of Noah, the prophet, and it was the errors of some of the sons of the Noah that made discrimination divisions. The second part of the Hadiths of discrimination is those one that were made because of the interrelations of the Muslim races and the groups who continued to fabricate Hadiths against each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadiths
  • Fabricated Hadiths
  • race
  • isnad (transmitting Hadith)
  • Discrimination