تحلیل و نقد یکی از فقرات نسخة رایج زیارت عاشورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

 زیارت شریف عاشورا علاوه بر نسخة رایج که اوّلین منبع آن نسخه­های خطی متأخّر «مصباح المتهجّد» شیخ طوسی است دو گونة دیگر نیز دارد که در «کامل الزّیارات» ابن‌قولویه قمی و نسخه­های متقدّمِ «مصباح المتهجّد» شیخ طوسی نقل شده­اند. در هیچیک از نسخه­های غیر رایج این زیارت عبارت: «ابدأ به اوّلاً ثم الثانی و الثالث و الرابع» به اینگونه نیست. در این مقاله، گونه­های مختلف این عبارت با یکدیگر مقایسه و نسخة رایج با توجّه به معیارهای ذیل نقد می­شود: 1- قدمت، 2- اعتبار منبع، 3- اعتبار سند، 4- سازگاری عبارت مورد نظر با بقیّة متن، 5- سازگاری با سیرة امامان(ع). حاوی مباحث: روش ائمّه (ع) در مقابله با سیاست امویان، رازداری، مدارا و تقیّه در سیرة ائمّه (ع)، سازگاری بین تبرّی، تقیّه و رازداری در زیارت­های مأثور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and criticism of one part of the popular account of Ashura Ziarat

نویسندگان [English]

  • Mahdi Izadi 1
  • Islam Maleki Moaf 2
1 Associate professor of Quranic sciences and Hadith at Imam Sadeq University.
2 PhD student of Quranic sciences and Hadith, Tehran University.
چکیده [English]

Ashura Ziarat, apart from its popular account which comes from later manuscripts of the book "Misbah al-Motehajjid" of Shaikh Tusi, has also two other accounts transmitted from the book "Kamil al-Ziarat" by Ibn Qulovaih and also the first manuscripts of the book "Misbah al-Motehajjid" of Shaikh Tusi. It is notable that in none of those unpopular accounts of this Ziarat we can find the phrase "begin with curse the first and then the second and the third and the forth" as we now find it in the popular account. In this paper different forms of this phrase have been compared to each other and accordingly it is claimed that the popular account should be rejected by these considerations: its antiquity, the validity of its source, authenticity of its sanad, consistency of the phrase mentioned with another passages of the Ziarat and its consistency with the way of living of the Imams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashura Ziarat
  • criticism of the text of Hadiths
  • typology of ziarat
  • Tabarri (showing hate toward enemies of Muslim people
  • reservation
  • Islamic unity