تقدم انذار بر تبشیر در بیان قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه یزد

چکیده

«انذار و تبشیر» از واژگان پرکاربرد در سیرة تبلیغی انبیاء الهی هستند. سوال پژوهش حاضر آن است که از نگاه قرآن کریم چه نسبتی بین انذار و تبشیر در مقام عمل و اجرا وجود دارد؟ مقالة حاضر برای پاسخ به این پرسش، به بازخوانی قرآن کریم با این نگاه و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از نگاه قرآن در مقام عمل، از میان سه فرض احتمالی، یعنی هم‌زمانی انذار و تبشیر، مقدم بودن تبشیر بر انذار و بالعکس، انذار تقدم رتبی بر تبشیر دارد. زیرا برای دست‌یابی به بشارت‌های خداوند، لازم است انذارها در انسان اثر بگذارد همچنین انبیاء الهی نیز در قرآن به عنوان منذر تبلیغ را انجام داده‌اند. در چند آیه‌ای هم که در آن‌ها بشارت بر انذار مقدم شده موضوعشان یکسان نیست. به عبارت دیگر، انبیاء الهی نسبت به جریان مجرم، منذر و نسبت به جریان مومن، مبشر بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The precedence of warning over evangelism in the expression of the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hosein Fahimnia
 • mahdi esmailpoor
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Yazd University
چکیده [English]

"Warning and preaching" are among the most used words in the prophetic biography of divine prophets. The question of the present research is that, from the perspective of the Holy Quran, what is the relationship between warning and preaching in terms of action and implementation? In order to answer this question, the present article deals with the rereading of the Holy Quran with this perspective and using library sources in a descriptive-analytical way. The findings of the research show that from the point of view of the Qur'an in terms of action, among the three possible assumptions, i.e. the simultaneity of warning and tidings, the precedence of tidings over warning, and vice versa, warning has rank precedence over tidings. Because in order to reach God's good news, it is necessary for the warnings to have an effect on humans, and the divine prophets also preached in the Qur'an as warnings. In some verses where the good news is preceded by the warning, the subject is not the same. In other words, divine prophets were warnings to the criminal stream and evangelists to the believing stream.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Advocacy
 • warning
 • evangelism
 1. ـ قرآن کریم؛ ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، تهران، دوستان، چاپ سوم، 1378 ش.

  1. اسکندر، نجیب؛ معجم المعانی؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1417ق.
  2. بندرریگی، محمد؛ المنجد؛ چ2، تهران: انتشارات ایران، 1373ش.
  3. جمعی از نویسندگان؛ منتهی الارب فی لغة العرب؛ چ3، تهران: دانشگاه تهران، 1388ش.
  4. جوادی آملی، عبدالله؛ تسنیم؛ چ2، قم: اِسراء، 1387ش.
  5. حائری تهرانی، سیدعلی؛ مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1433ق.
  6. دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود؛ اخلاق اسلامی؛ قم: دفتر نشر معارف، 1379ش.
  7. راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن‏؛ بیروت: دارالقلم، 1412ق.
  8. زبیدی، مرتضی؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ چ2، بیروت: دارالفکر،1984م.
  9. زمخشری، محمود بن عمر؛ مقدمه الادب؛ چ3، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، 1386ش.
  10. سجادی، سیدجعفر؛ فرهنگ معارف اسلامی؛ چ2، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، 1363ش.
  11. طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378ش.
  12. طبری، محمد بن جریر؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ بیروت: دار اِحیاء التراث العربی، 1412ق.
  13. فخر رازی، محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر؛ چ3، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1420ق.
  14. قرائتی، محسن؛ تفسیر نور؛ چ5، قم: مؤسسه در راه حق، 1376ش.
  15. یعقوبی، احمد بن ابی­یعقوب؛ تاریخ یعقوبی؛ ترجمه: محمدابراهیم آیتی، چ10، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1387ش.