«بررسی و ارزیابی اصطلاح «لَیْسَ بِذاکَ الْقَویّ (الثِّقَه)» در دانش جرح و تعدیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)

چکیده

حدیث ـ که به عنوان یکی از منابع مهم در دستیابی به احکام و معارف اسلامی، نقش اساسی دارد ـ بر پایة سند استوار شده است. لذا، برای احراز صحّت نسبت حدیث به معصوم (ع)، بررسی سند راهی مطمئن و کارآمد بوده که مربوط به حوزة مطالعات بیرونی حدیث است. رجالیان در پی اعتبارسنجی هر یک از راویان موجود در زنجیرة اسانید روایات، الفاظ و اصطلاحات ویژه‌ای را پدید آورده‌اند که گاه بر سر معنا و دلالت برخی از آنها، اجمال و ابهام و یا اختلاف نظر وجود دارد. بازنگری در معنا و دلالت الفاظ و اصطلاحات مجمل و مبهم و یا اختلافی جرح و تعدیل با هدف بررسی مطلوب‌تر سند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از این اصطلاحات، اصطلاح «لیس بذاک القویّ (الثّقة)» است.
در این پژوهش، کوشیده‌ایم تا مرتبه و درجة این اصطلاح را از جهت شدّت و ضعف معنا در مراتب جرح و تعدیل و درجات قوّت و ضعف راویان، بررسی و سرانجام حدود دلالی دقیق آن را کشف و ترسیم نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the phrase of "Laisa be zalik al-Qavi" (That is not a strong one) in discipline of Jarh va Tadil

نویسندگان [English]

  • Mahdi (Abdol-Mahdi) Jalali 1
  • Tayyebe Ammarloo 2
1 Associate professor at Ferdowsi University
2 M.A of Quranic sciences and Hadith at Ferdowsi University
چکیده [English]

Hadith, as one of the important resources for attaining Islamic Law and knowledge, has been based on documents. Hence one way to understand that it is related to infallible persons (Masoumin) and it is authorized is to study its documents and grounds; which is a study different from Hadith studies. Learned men in Rijal science have used some of the phrases and the terms which are not clear in their meanings. However it is necessary to make the meanings of these terms clear so that the studying of Hadith documents and authorities take a better situation. Among these terms and phrases is ""Laisa be zalik al-Qavi" (That is not a strong one). The author tries in the paper to ascertain the status and the grade of this term in regard of its weakness and strength of the narrators and finally to distinguish its exact signification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • Jijal Science
  • Jarh va Tadil
  • Lais be Zalik al-Qavi
  • significance
  • grade