مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ‌‌ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
در اسلام، یکی از کلیدهای اصلی ایمان، «صبر» معرّفی شده است؛ ولی دامنة معنایی این واژه در عرف عام، به قدری محدود شده که تنها در معانی «مکث، تحمّل سختی‌ها و قانع شدن در برابر وضع موجود» ظهور یافته است. براین‌‌اساس، ‌مقالة حاضر بر آن است که در یک فرآیند تدریجی، با لحاظ معنای وضعی، مفهوم اخلاقی و معنای عرفی متداول در عصر نزول قرآن و پس از آن با نگرشی فراگیر به کلّ متن قرآن، به تحلیل و بازیابی معنای صبر بپردازد. بررسی معنای صبر در دستگاه خاصّ قرآنی، مورد تأکید این پژوهش است؛ زیرا معناشناسی واژگان قرآن در دستگاه خاصّ معنا‌شناختی آن، از جمله مباحثی است که در نوع آثار لغوی و تفسیری، کمتر بدان توجّه شده است. در خصوص بافت قرآن کریم، باید گفت که این واژه با حفظ معنای لغوی و اصطلاحی با بسیاری از مفاهیم اخلاقی و دینی ارتباط معنایی پیدا می‌کند؛ براین‌‌اساس، تبیین ارتباط صبر با مفاهیم جدید نظیر ایمان، تقوا، اسلام، یقین، برّ و ... از دیگر مباحثی است که در این مقاله مورد توجّه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Quranic Term of "Patience": With An Emphasis on Its Use in Quran

نویسندگان [English]

  • Hossein Yousefi Amoli 1
  • Zahra Akbari 2
1 Assistant professor at Mazandaran University
2 M.A of Quranic Sciences and Hadith at Mazandaran University
چکیده [English]

According to Islamic teachings Patience plays a great role in Faith. But the semantic domain of the term in common sense has been so confined that it represents the following meanings: being satisfied in any situation, bearing the difficult situations and events. The aim of the present paper is to deal with the true meaning of the word "patience" in Quranic teachings. The writer attempts to display the initial meaning of the term and to see how its meaning was extended to embrace public and ethical aspects. Having done this, the writer tries to disclose the general meaning of the term through general references to Quranic verses. According to Quranic verses the literal meaning of the term "patience" is in connection with religious and ethical aspect of patience

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • patience
  • semantics
  • ignorance era
  • Narratives