بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
خداوند متعال در مقام ذات، در حجاب ذات پوشیده بود و حقیقت او هیچ تجلّی و ظهوری نداشت و از آنجا که دوست داشت عین خود را در عالم مشاهده نماید، انسان کامل را بر صورت خویش خلق کرد تا از اسماء و صفات و ذات او خبر دهد. خداوند در قرآن کریم از انسان‌های کامل با نام مصطفین و اخیار یاد نمود. در این میان، ابراهیم (ع) نه تنها خود، که دین او هم اصطفاء شد و برگزیدة الهی گردید. ابراهیم (ع) پس از آنکه دارای مقام نبوّت، آنگاه، رسالت و در آخر، خُلّت شد، خداوند به او مقام امامت را نیز عطا نمود. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از دانش معناشناسی از پس دو نگاه جزء‌نگر و کل‌نگر، به بررسی روابط بینامتنی و مؤلّفه‌های معنایی مؤثّر در داستان ابراهیم (ع) پرداخته تا در عمق لایه‌های معنایی قرآن به مفهوم والای حبّ الهی نائل گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semantic Study of the concept of "Estefa" and its relation to Imamate of the Prophet Abraham (AS) in Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Motie 1
  • Mohammad Reza Haji Ismaili 2
  • Zahra Karimi 3
1 Assistant professor of Quranic sciences and Hadith at Isfahan University
2 Associate professor of Quranic sciences and Hadith at Isfahan University
3 M.A of Quranic sciences and Hadith at Isfahan University
چکیده [English]

The essence of God, the Exalted, was hidden with no manifestation. His will was to show himself to the world, and then he decided to create perfect human being in His image so that the human being would show His attributes, His names and His essence. Among those human beings some are perfect and those are called "Mostafin and Akhyar" (elite and chosen by God) in Holy Quran.
Abraham (AS) was a prophet that not only he himself but his religion was chosen by God. Abraham, the friend of God and the manifestation of Divine Love eventually joined to Salehin Group (righteous and competent people) and that was after he had received the status of prophecy and Imamate. This research aims at applying Semantics in detail and generality to study the inter-textual relationship and affecting semantic components in the story of the Prophet Abraham (AS) in order to achieve the concept of Divine Love in Holy Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantics
  • Estefa
  • Choice
  • companion Relationship
  • Divine Love