بررسی بُعد زیبا شناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
بخش مهمّی از وجوه اعجاز قرآن کریم به ساختار متن و اسلوب بیانی آن برمی­گردد و در گزینش الفاظ و عبارات آن، به ویژه در مسائل جنسی که از حساسیّت ویژه‌ای برخوردار است، نهایت عفّت کلام و نزاهت بیان متجلّی است و ضمن به کارگیری الفاظ و عباراتی زیبا و رسا، از کاربرد هرگونه واژة رکیک، مستهجن و صریح در مسائل جنسی خود­داری شده است. پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و دیدگاه‌های واژه‌شناسان و مفسّران، الفاظی که در مورد مسائل جنسی به کار رفته است که بخشی مربوط به اندام‌های جنسی و بخش دیگر مربوط به افعال جنسی است، مورد کند و کاو و تحلیل معنا‌شناختی قرار داده و کنایی و غیر صریح بودن همة آنها را به اثبات رسانده است و در پایان پیشنهاد داده که چنین شیوة بیانی که دارای آثار اخلاقی و تربیتی قابل توجّهی است، در فرهنگ عمومی نیز باید بیشتر مورد توجّه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The aesthetics and modesty in speech aspect of language of Holy Quran about sexual issues

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ahmad Mahmoodi 1
  • Ismail MalakootiKhah 2
1 Assistant professor of Islamic studies at Isfahan University
2 Assistant professor of Islamic studies at Isfahan University
چکیده [English]

One of the most important aspects of Quranic miracle refers to its structureandexpression method. Holy Quran expresses with modesty in speechall issues about sexual matters that are Hypersensitive. It explains sexual issues clearly and beautifully, but does not use bad words and tries to avoid direct expressions for these subjects. This research, by analysis of all the words in Holy Quran about sexual issues, whether about sexual organs or acts, aims to show that all these expressions concerning sexual matters are indirectly and allegorical. In the end the author recommends to pay more attention tothis Quranic method which may contain moral and educative impacts on improving our common culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic language
  • metaphor
  • modesty in speech
  • sexual organs
  • sexual acts