نویسنده = سمیه عمادی اندانی
معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 7-24

اعظم پرچم؛ سمیه عمادی اندانی؛ لاله‌زار حاتمی