نویسنده = علی اکبر کریمی زارچی
واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 145-164

10.30512/kq.2021.11762.2395

عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ علی غلامی؛ علی اکبر کریمی زارچی