دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-196 
4. قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها

صفحه 79-98

محمدرضا نورمحمدی؛ فرشته راستی بروجنی؛ الهام مردان پور شهرکردی