دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-300 (ویژه علوم قرآن و حدیث) 
7. واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

صفحه 147-170

مریم حسن جوهری؛ حامد دژآباد؛ سید حسن خلیفه واقفی


10. تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

صفحه 221-242

طیّبه عمارلو؛ مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ عباس اسماعیلی زاده


11. ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب

صفحه 243-264

عبدالهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری


12. تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی

صفحه 265-288

اسماعیل اثباتی؛ سید کاظم طباطبایی پور