موضوعات = قرآن
واکاوی مفهوم و مؤلفه‌های دینداری موقعیتی در قرآن کریم

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 89-109

10.30512/kq.2021.17108.3174

صدیقه کرمی؛ سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ بهروز سپیدنامه


بازخوانی منطقی مواجهه قرآن با شبهات

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 131-154

10.30512/kq.2022.17159.3184

فرانک بهمنی؛ سعید بهمنی


تحلیل داستان گاو بنی اسرائیل در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 155-173

10.30512/kq.2022.16709.3096

محمد دهقان چناری؛ محمدرضا ستوده نیا


اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 7-28

10.30512/kq.2021.15590.2932

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 151-171

10.30512/kq.2022.13771.2668

علی محمد میرجلیلی؛ احمد زارع زردینی؛ عباس زارع بیدکی


راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 27-45

10.30512/kq.2021.14822.2815

محسن فریادرس؛ علی حاجی خانی؛ محمدصادق یوسفی مقدم


نقدی بر معنای مشهور «کلاّ» در قرآن

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 47-63

10.30512/kq.2021.14269.2734

مدینه امانی؛ سید محمود طیب حسینی


توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 147-166

10.30512/kq.2021.13577.2643

مهرداد عباسی؛ عاطفه زرسازان؛ علی اسودی؛ مریم قیدر


کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط)

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 85-106

10.30512/kq.2020.13573.2641

بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد؛ محمدعلی کاظمی تبار


واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن در سوره یوسف (ع)

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 129-147

10.30512/kq.2021.13474.2620

فاطمه دست رنج؛ مهیار خانی مقدم؛ مجید زیدی جودکی


کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کریم

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 227-244

10.30512/kq.2020.11956.2418

بهمن هادیلو؛ مجتبی محمدی مزرعه شاهی


معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 7-25

10.30512/kq.2021.12421.2473

فریده محمدزاده؛ عاطفه زرسازان؛ مجید معارف؛ نسیم عربی


ارتباط خلیفة اللهی انسان با عصمت انبیاء و اولیاء (ع) از منظر مفسران فریقین

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 69-87

10.30512/kq.2021.12340.2468

سید محمد علی میربلوکی؛ حسین ابویی؛ محمدحسین برومند؛ جواد پورروستائی اردکانی