دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-218 
6. ارزیابی آرای خاورشناسان پیرامون مصحف عثمانی

صفحه 135-156

سید علی اکبر ربیع نتّاج؛ زهرا اکبری


8. نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی

صفحه 181-208

رسول‌ محمّد‌ جعفری؛ محمدحسن رستمی؛ مهدی جلالی