دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، خرداد 1392، صفحه 1-218 
نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی

صفحه 181-208

رسول‌ محمّد‌ جعفری؛ محمدحسن رستمی؛ مهدی جلالی