دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-210 
1. معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

صفحه 7-24

اعظم پرچم؛ سمیه عمادی اندانی؛ لاله‌زار حاتمی


5. بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم

صفحه 81-121

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ محمّدجمال الدّین خوش خاضع


8. پژوهشی پیرامون ابوعبدالرّحمن سلمی و شخصیت رجالی وی

صفحه 171-194

الهه شاه‌پسند؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ صاحبعلی اکبری؛ سهیلا پیروزفر


9. اعتبارسنجی روایت موسوم به آیه رجم

صفحه 195-210

محمّدحسن شاطری احمدآبادی؛ محمّدحسن رستمی