دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-186 
1. راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم

صفحه 7-30

عباس مصلایی پوریزدی؛ سید محمدحسین موسوی زاده؛ ابوالفضل حاجی حیدری


3. «صمد» نفی مادیّت از ذات «أحد»

صفحه 53-70

امیر جودوی؛ محمدحسین برومند؛ اکرم صالحی


6. نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

صفحه 117-140

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی


8. جایگاه حدیث در علم اصول

صفحه 167-186

عباس کلانتری خلیل آبادی