دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-201 
3. تبیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام‌های قرآن

صفحه 49-72

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه ذاکری؛ حسین بخشعلی سلطانی


4. ارتباط ارگانیک میان سوره‌های صف و جمعه (محتوا، موسیقی کلام، تصویر هنری)

صفحه 73-94

سید مصطفی مناقب؛ محمدجواد سعدی؛ رحمت‌‌‌الله عبدالله زاده؛ محمدهادی امین ناجی؛ قاسم جعفری