دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 1-210 
درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی»

صفحه 95-122

سهیلا پیروزفر؛ حسن نقی‌زاده؛ ندا خداشناس فیروزآبادی