معناشناسی توصیفی واژه تکامد «مذبذب» و آسیب‌شناسی ترجمه آن
معناشناسی توصیفی واژه تکامد «مذبذب» و آسیب‌شناسی ترجمه آن

صدیقه افتاده؛ عباس همامی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 123-143

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12826.2524

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.7.2 شناخت و فهم معنای قرآن کریم در گرو فهم واژه­ها و مفاهیمی است که همچون دانه­های زنجیر به ­هم پیوسته­اند. واژه­هایی در قرآن وجود دارند که تنها یک­بار استعمال ...  بیشتر
معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم
معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

اعظم پرچم؛ سمیه عمادی اندانی؛ لاله‌زار حاتمی

دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 7-24

چکیده
  امنیّت یکی از موضوع­ های قابل توجّه در قرآن است. این موضوع در مقاله پیش­رو، با روش معناشناسی واژگانی، بررسی و میدان معنایی واژگان مرتبط با امنیّت فردی با توجّه به سیاق آیات و روابط هم­نشینی و جانشینی ...  بیشتر