نویسنده = نهله غروی ناپینی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 299-337

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری


2. ارتباط جهان‌بینی انسان با تعاملات مالی او از دیدگاه قرآن کریم

دوره 4، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-30

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی ناپینی؛ راضیه میرزائی قلم‌خانی