تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر»
1. تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر»

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ مهدی تقی زاده طبری

دوره 10، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 261-279

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12788.2518

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.14.9 یکی از موانع شناسایی هویت راویان در بررسی­های سندی، عناوین متعدد راوی در قالب کنیه، لقب و اسم و نیز اشتراک یک اسم بر مصادیق مختلف است. در همین رابطه شیخ صدوق مدعی است ...  بیشتر
ارتباط جهان‌بینی انسان با تعاملات مالی او از دیدگاه قرآن کریم
2. ارتباط جهان‌بینی انسان با تعاملات مالی او از دیدگاه قرآن کریم

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی ناپینی؛ راضیه میرزائی قلم‌خانی

دوره 4، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 7-30

چکیده
  از آنجا که مسائل مالی از جمله مهم­ترین مسائل در هر جامعه است که رشد فردی و اجتماعی افراد در گرو نظام‌مند بودن آن است و از سوی دیگر، هر انسانی بر مبنای باورها و جهان­بینى خود، دارای ایدئولوژی و عملکرد ...  بیشتر