کلیدواژه‌ها = قرائات
عرضه قرآن توسط پیامبر(ص) و جبرئیل و جایگاه آن در مطالعات قرآنی

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 49-67

10.30512/kq.2021.15433.2903

حسین براتی؛ سهیلا پیروزفر؛ مرتضی ایروانی نجفی


روایات «قرائة الناس» و انگاره مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 101-124

امیرحسین عامی مطلق؛ حمید رضا مستفید


تواتر قرآن؛ حقیقت، محدوده و زمینه‌های روی آورد به آن

دوره 6، شماره 14، فروردین 1395، صفحه 65-88

مرتضی عرب؛ مرتضی ایروانی