کلیدواژه‌ها = آیات قرآن
موافقان تفسیر تمثیلی، دلایل و مستندات

دوره 9، شماره 21، مهر 1398، صفحه 39-61

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


نقد قرآن محور نگاه سیره نویسان به غنیمت جویانه بودن جنگ بدر

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 251-272

محبوبه انتظاری؛ مهدی مطیع


بررسی اعتبار معرفت­شناختی تخیّل خلاق در حوزه فهم آیات قرآن

دوره 8، شماره 18، فروردین 1397، صفحه 185-208

احمد قرائی سلطان آبادی