کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 3
1. امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-112

زهرا امیری؛ سید محمدباقر حسینی


2. مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-79

محمّدرضا موحّدی


3. استعاره‌های تأویلی بر مبنای قاعده توجیه متشابهات قرآنی در آیینه ادبیات فارسی

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-147

محمّدابراهیم مالمیر؛ توران ملکی شریف