نویسنده = عاطفه زرسازان
توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 147-166

10.30512/kq.2021.13577.2643

مهرداد عباسی؛ عاطفه زرسازان؛ علی اسودی؛ مریم قیدر


معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 7-25

10.30512/kq.2021.12421.2473

فریده محمدزاده؛ عاطفه زرسازان؛ مجید معارف؛ نسیم عربی