نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کتاب السفور و الحجاب به قلم نظیره زین‌الدین، بانوی تجددگرای عرب و از شیعیان دروزی لبنان، در 1928 انتشار یافت. اشتمال این کتاب بر بحث‌های دینی و قرآنی موجب تمایز آن از برخی آثار مشابهِ آن دوره شده و این اثر را شایسته پژوهشی مستقل کرده است. دغدغه اصلی زین‌الدین در این کتاب بهبود وضعیت اجتماعی زنان مسلمان و تغییر وضعیت حجاب‌ است. او پوشاندن صورت را باعث عقب‌ماندگی زنان و مانعی برای پیشرفت جوامع اسلامی می‌داند و با بررسی آیات و احادیث مربوط به حجاب و همچنین، با ادله عقلی نشان می‌دهد پوشاندن صورت به ‌شیوه مرسوم در آن روز حکم شریعت نیست. در این پژوهش، مبانی فکری و ادله عقلی و دینی او درباره حد پوشش زنان توصیف و تحلیل شده است. در اثنای تحلیل این کتاب می‌توان اهمیت اقتضائات زمان و مکان را در رسیدن به نتایج متفاوت به وضوح دریافت و درباره مناقشات علمی سالهای اخیر در ایران و دیگر جوامع اسلامی بر سر مسئله حجاب، به درک عمیق‌تری رسید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Nazira Zayn al-Din's approach to the issue of hijab in al-Sufur and al-Hijab: a descriptive-analytic review

نویسندگان [English]

  • mehrdad abbasi 1
  • atefeh zarsazan 2
  • ali aswadi 3
  • maryam gheidar 4

1 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran,

2 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, University of Islamic Religions, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Arabic Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 PhD student of Quran and Hadith Sciences, University of Islamic Religions, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book Al-Sufour wa Al-Hijab was published in 1928 by Nazira Zeineddine, a modernist Arab woman and a Druze of Shia in Lebanon. This book's emphasis on religious and Qur'anic discussions has distinguished it from some similar works of that period and has made this work an independent research. Zeineddine's main concern in this book is to improve the social status of Muslim women and to change the status of the veil. She considers covering the face to be a hindrance to women and an obstacle to the advancement of Islamic societies, and by examining verses and hadiths related to the veil as well as by rational reasoning, it is not Shari'a law to cover the face in the conventional way. In this study, her intellectual and religious rationales about the extent of women's coverage are described and analyzed. Through the analysis of this book, one can clearly understand the importance of the requirements of time and place for achieving different results, and a deeper understanding of the scientific disputes of recent years in Iran and other Islamic societies over the issue of hijab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nazira Zeineddine
  • Al-sufur wa al-hijab
  • Hijab
  • Women's Rights