نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

10.30512/kq.2021.13577.2643

چکیده

کتاب السفور و الحجاب به قلم نظیره زین‌الدین، بانوی تجددگرای عرب و از شیعیان دروزی لبنان، در 1928 انتشار یافت. اشتمال این کتاب بر بحث‌های دینی و قرآنی موجب تمایز آن از برخی آثار مشابهِ آن دوره شده و این اثر را شایسته پژوهشی مستقل کرده است. دغدغه اصلی زین‌الدین در این کتاب بهبود وضعیت اجتماعی زنان مسلمان و تغییر وضعیت حجاب‌ است. او پوشاندن صورت را باعث عقب‌ماندگی زنان و مانعی برای پیشرفت جوامع اسلامی می‌داند و با بررسی آیات و احادیث مربوط به حجاب و همچنین، با ادله عقلی نشان می‌دهد پوشاندن صورت به ‌شیوه مرسوم در آن روز حکم شریعت نیست. در این پژوهش، مبانی فکری و ادله عقلی و دینی او درباره حد پوشش زنان توصیف و تحلیل شده است. در اثنای تحلیل این کتاب می‌توان اهمیت اقتضائات زمان و مکان را در رسیدن به نتایج متفاوت به وضوح دریافت و درباره مناقشات علمی سالهای اخیر در ایران و دیگر جوامع اسلامی بر سر مسئله حجاب، به درک عمیق‌تری رسید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Nazira Zayn al-Din's approach to the issue of hijab in al-Sufur and al-Hijab: a descriptive-analytic review

نویسندگان [English]

  • mehrdad abbasi 1
  • atefeh zarsazan 2
  • ali aswadi 3
  • maryam gheidar 4

1 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran,

2 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, University of Islamic Religions, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Arabic Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 PhD student of Quran and Hadith Sciences, University of Islamic Religions, Tehran, Iran

چکیده [English]

کتاب السفور و الحجاب به قلم نظیره زین‌الدین، بانوی تجددگرای عرب و از شیعیان دروزی لبنان، در 1928 انتشار یافت. اشتمال این کتاب بر بحث‌های دینی و قرآنی موجب تمایز آن از برخی آثار مشابهِ آن دوره شده و این اثر را شایستۀ پژوهشی مستقل کرده است. دغدغۀ اصلی زین‌الدین در این کتاب بهبود وضعیت اجتماعی زنان مسلمان و تغییر وضعیت حجاب‌ است. او پوشاندن صورت را باعث عقب‌ماندگی زنان و مانعی برای پیشرفت جوامع اسلامی می‌داند و با بررسی آیات و احادیث مربوط به حجاب و همچنین با ادلۀ عقلی نشان می‌دهد پوشاندن صورت به‌شیوۀ مرسوم در آن روز حکم شریعت نیست. در این پژوهش، مبانی فکری و ادلۀ عقلی و دینی او دربارۀ حد پوشش زنان توصیف و تحلیل شده است. در اثنای تحلیل این کتاب می‌توان اهمیت اقتضائات زمان و مکان را در رسیدن به نتایج متفاوت به وضوح دریافت و دربارۀ مناقشات علمی سالهای اخیر در ایران و دیگر جوامع اسلامی بر سر مسئلۀ حجاب به درک عمیق‌تری رسید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nazira Zeineddine
  • Al-sufur wa al-hijab
  • Hijab
  • Women's Rights