تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات
1. تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات

سید علی دلبری؛ محمد اسحاق عارفی

دوره 7، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 91-110

چکیده
  بررسی حقیقت انسان و شناخت آن، از مباحث مهمی است که در سعادت اخروی، در زندگی دنیوی و همچنین در فهم حقیقت معاد و کیفیت حشر نقش دارد. از دیرباز میان اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان، حقیقت و شخصیت اصلی انسان ...  بیشتر
تحریف در حدیث، عوامل و پیامدها
2. تحریف در حدیث، عوامل و پیامدها

سید علی دلبری

دوره 4، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 187-212

چکیده
  با توجه به آسیب‌پذیر بودن حدیث،محدثان از دیرباز، بر این باور بوده‌اند که استفاده از این گنجینة گرانسنگ، نیازمند طی مقدّماتی است که یکی از آنها شناسایی آسیب‌ها و زدودن پیامدهای نامطلوب آن است. «تحریف» ...  بیشتر