دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-222 
4. تفسیر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن

صفحه 89-115

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نائینی؛ الهام زرین کلاه


6. جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات

صفحه 139-162

بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمدرضا بابایی دره


7. نقش اشتراک لفظی در پیدایش اختلاف برداشت مجتهدان از آیات قرآنی

صفحه 163-184

حسین چراغی وش؛ حسین فلاحی اصل؛ کاظم حسینی باصری