نَفْس در قرآن از دیدگاه حکیم ترمذی
1. نَفْس در قرآن از دیدگاه حکیم ترمذی

محمد سوری؛ طاهره فیضی

دوره 8، شماره 18 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 227-246

چکیده
  هرچند از حکیم ترمذی اثری مستقل در تفسیر قرآن به جای نمانده است، اما آنچه در جای‌جایِ آثارش برجای مانده، نوعی تفسیر آیاتِ مربوط به نفس به شمار می‌آید. چنین به نظر می‌رسد که مستند حکیم ترمذی در نظراتش ...  بیشتر