پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن
پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن

علی دهقان؛ کاوس روحی؛ احمد پاکتچی؛ خلیل پروینی

دوره 8، شماره 18 ، فروردین 1397، ، صفحه 7-30

چکیده
  واژه حکمت از دیرباز به‌ عنوان یکی از معناهای محوری حوزه معرفت در قرآن مورد توجه عالمان اسلامی بوده است. از سوی دیگر می‌توان حکمت را به‌مثابه مفهومی جهانی در نظر گرفت که در دوره جدید در غرب ادبیات وسیعی ...  بیشتر