ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب
ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب

عبدالهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 243-264

چکیده
  کتاب الضعفاء ابن عضائری یکی از منابع علم رجال است. بیشتر آراء این کتاب، با مشهور دیگر کتب رجالی شیعه در تعارض و اختلاف است. این امر از دیرباز مناقشاتی را در خصوص ابن غضائری و اثر وی پدید آورده است. عامل ...  بیشتر