«السنــة قاضیــة علی کتاب الله ...» در ترازوی نقد علمای اهل‌سنت
1. «السنــة قاضیــة علی کتاب الله ...» در ترازوی نقد علمای اهل‌سنت

رحیم خاکپور

دوره 7، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 201-220

چکیده
  سنت به مثابه یکی از مصادر اصیل اسلام، بعضی مبیّن قرآن و برخی دیگر مکمل آن می‌دانند. بر اساس دیدگاه مشهور و غالب، قرآن و سنت در کنار هم، مرجع و منبع امور دینی محسوب می‌شوند. با این ‌وجود، تعدادی از محدثان ...  بیشتر