کلیدواژه‌ها = موانع اثرپذیری
تبیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام‌های قرآن

دوره 6، شماره 15، مهر 1395، صفحه 49-72

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه ذاکری؛ حسین بخشعلی سلطانی