بازتاب آراء لغوی و ادبی در تفسیر آیه جعل خلیفه
بازتاب آراء لغوی و ادبی در تفسیر آیه جعل خلیفه

زهرا صادقی؛ سید محمد سیاه‌منصوری (حسینی‌نیا)

دوره 6، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 47-64

چکیده
  یکی از راهکارهای مناسب در نقد آراء متفاوتی که از آیات قرآن برداشت‌ شده، استناد به تحلیل ادبی آیه است؛ لذا توجه به نقش آراء ادبی در تفسیر آیه، اهمیت ویژه‌ای دارد. عبارت ﴿إنِّی جَاعِلٌ فىِ الْأَرْضِ خَلِیفَةً﴾ ...  بیشتر