نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات
1. نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات

طاهره فائق؛ سیّد علیرضا حسینی؛ سیّد محمّد حسین میر صادقی

دوره 5، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 117-138

چکیده
  اسناد روایات معرّف عناوین راویان و رابطه‌های بین آنان در نقل روایات هستند. شناخت راویان و ویژگیهای مؤثّر در پذیرش یا ردّ اقوال آنان ضرورتی است که برعهدة علم رجال قرار دارد. بر پایه چنین رویکردی، اسناد، ...  بیشتر