مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن
مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن

محمّدرضا موحّدی

دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 65-79

چکیده
  تفسیر «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» نظام الدین اعرج نیشابوری (م. پس از 728 ق) از برترین تفاسیر قرآن و چونان دائرة‌المعارفی بزرگ و مرجعی مهم دانسته شده که ضمن تفسیر و تبیین معمولی آیات، در پرتو آگاهی‌های ...  بیشتر