تحلیل روایات حَکَم بن عُتَیبه و انتسابش به زیدیّه
تحلیل روایات حَکَم بن عُتَیبه و انتسابش به زیدیّه

محمدکاظم رحمان ستایش؛ اعظم فرجامی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 175-202

چکیده
  بُتریه یکی از فرقه‌های زیدیّه است. رجال‌شناسان و صاحبان کتابهای فرق و مذاهب، از برخی افراد در شمار این گروه نام‌ می‌برند که نمی‌توان آنها را از زمرة این باورمندان دانست. چرایی این رخداد و بررسی اندیشه‌ها ...  بیشتر