گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات
گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات

ولی الله نقی پورفر؛ رضا حاج خلیلی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 99-124

چکیده
  سیاق، به عنوان چارچوب و فضایی که پیام الهی در آن صورت یافته، در رفع ابهام از ظاهر آیات، کارکرد اساسی دارد. کارکرد سیاق، بر اصول بنیادی وحدت پیکر و عدم تعارض آیات قرآن استوار است. در صورت فراهم بودن شرایط ...  بیشتر