تفسیر تاریخی آیة مرج البحرین
تفسیر تاریخی آیة مرج البحرین

جعفر نکونام

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 31-52

چکیده
  مراجعه به معهودات عرب عصر نزول و تفسیر آیات قرآن بر پایه آنها، پرده از مراد الهی در آیات مجمل بر می‌دارد. یکی از آن آیات، آیه 19 سوره الرحمن است که در این مقاله، از آن به آیه «مرج البحرین» تعبیر می‌شود. ...  بیشتر