تأثیر تحولات مفهومی و ساختاری در ارزیابی روایات سبب نزول
1. تأثیر تحولات مفهومی و ساختاری در ارزیابی روایات سبب نزول

محمّدجمال الدّین خوش خاضع

دوره 11، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1400، ، صفحه 253-270

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.15504.2918

چکیده
  آگاهی از تحولات مفهومی و ساختاری علوم مختلف و بررسی چارچوب و انگاره‎های آن در بستر تاریخی خود، ابزاری کارآمد برای ارزیابی داده‎ها و روش‎های آن حوزه علمی است. در زمینه روایات سبب نزول، مطالعات فراوانی ...  بیشتر
جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر «فی ظلال القرآن»
2. جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر «فی ظلال القرآن»

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ محمّد مولوی

دوره 3، شماره 8 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 103-134

چکیده
  روایات و اخبار سبب نزول به مثابة جهت‌دهندة کار مفسّر در تعیین مراد خداوند از کلام اوست؛ زیرا در برخی موارد، معنای آیه از ساخت زبانی و ترکیبی و بافتی آن استخراج نمی‌شود، بلکه از معارف خارج از متن دینی ...  بیشتر