نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

آگاهی از تحولات مفهومی و ساختاری علوم مختلف و بررسی چارچوب و انگارههای آن در بستر تاریخی خود، ابزاری کارآمد برای ارزیابی دادهها و روشهای آن حوزه علمی است. در زمینه روایات سبب نزول، مطالعات فراوانی انجام شده است؛ اما تا کنون نقش تحولات مفهومی و ساختاری بحث اسباب نزول در دورههای مختلف تاریخی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تبیین رویکردهای مختلف در ارزیابی روایات سبب نزول، مورد توجه نبوده است. این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی و نقد این تحولات و تأثیر آن بر ارزیابی این روایات است. به همین منظور تحولات مفهومی و ساختاری اسباب نزول در دورههای مختلف از حیات پیامبر (ص)، صحابه و تابعان تا ثبت و ضبط روایات و تدوین چارچوبهای نظری با رویکردی نو بررسی شده است. در ادامه، تحولات انگاره سبب نزول و ارتباط آن با اصطلاحاتی چون شأن نزول، فضای نزول و جوّ نزول، در کنار بحث از جواز یا عدم جواز بازسازی اسباب نزول، به عنوان مکملی برای تبیین تأثیر نگاه تاریخی بر فهم گونههای مواجهه و ارزیابی روایات سبب نزول، ارائه شده است. از نتایج این مقاله تعیین تأثیر هر یک از مباحث پیشگفته بر فرایند ارزیابی روایات سبب نزول و تشخیص جعل و تحریف در این زمینه است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the impact of the Conceptual and Structural Developments on the Evaluation of Narratives of the sabab al-nuzūl

نویسنده [English]

  • mohammad jamalaldin khoshkhazeh

Department of Qur'an and Hadith Sciences Faculty of Islamic Sciences and Researches Imam Khomeini International University Qazvin – Iran

چکیده [English]

Awareness of the conceptual and structural developments of various sciences and the study of its framework and ideas in its historical context is an effective tool for evaluating the data and methods of that field. Numerous studies have been done in the field of Narratives of the sabab al-nuzūl, But so far, the role of conceptual and structural developments in the asbab al-nuzūl in various historical periods has not been considered as one of the important tools in explaining different approaches to evaluating of Narratives of the sabab al-nuzūl. This article is a descriptive-analytical method that seeks to examine and critique these developments and their impact on the evaluation of these narratives. To this end, the conceptual and structural developments of the asbab al-nuzūl have been studied in different periods from the life of the Prophet (peace be upon him), the Companions and the Subordinates to the recording and narration of narratives and the formulation of theoretical frameworks with a new approach. Further, the evolution of the notion of sabab al-nuzūl and its relation to terms such as descent, descent space, and descent atmosphere, along with the discussion of whether or not to permit the sabab al-nuzūl, as a supplement to explain the impact of the historical glance on understanding the types of exposure and evaluating the Narratives of the sabab al-nuzūl. The results of this article determine the impact of each of the aforementioned topics on the narrative evaluation process that leads to the revelation and detection of counterfeiting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sabab al-nuzūl
  • shan al-nuzūl
  • Conceptual developments
  • Structural Developments
  • Situational context
  • evaluation